Het trio “Les Vio­lettes” en vio­list Hans Van Tilborg vor­men de kern van dit 12-kop­pig ensem­ble.
Zij wor­den gerugges­te­und door een selec­tie van ras­muzikan­ten:  zow­el jonge tal­entvolle ele­menten als meer door­win­ter­de musi­ci met een berg ervaring.

Les Vio­lettes” bestaat uit drie char­mante jongedames: Joke, Lau­ra & Mar­cia. Dit unieke trio is zo goed op elka­ar inge­speeld dat ze geen blad­muziek meer nodig hebben. Onder hun vlugge vingers houden ze con­tact met het pub­liek en zor­gen ze voor een spon­tane sfeer en ambiance.

Hans Van Tilborg behaalde een eerste pri­js viool en altviool aan het Konin­klijk Muziek­con­ser­va­to­ri­um van Antwer­pen.
Was gedurende zes jaar vast lid van het Opera­ork­est van Vlaan­deren en werk­te als free­lance vio­list bij ver­schil­lende bek­ende Bel­gis­che orkesten.
Naast zijn klassieke stud­ies ver­vol­maak­te hij zich in zijn passie jazz- en lichte muziek in het Con­ser­va­to­ri­um van Gent bij J.P. Catoul.

Musi­quette speelt con­certen voor een zit­tend pub­liek in the­aters of cul­turele cen­tra met een pro­gram­ma dat zow­el jong als oud kan beko­ren.
Van intens gevoelige num­mers tot spon­tane-meeklap-muziek: bek­ende arias uit wereld­beroemde operettes, film­muziek of ever­greens wis­se­len elka­ar vlot af.
Behalve het instru­men­tale pro­gram­ma  kan je doorheen het con­cert ken­nis mak­en met een aan­tal prachtige solis­ten.
Afhanke­lijk van de beschik­baarheid con­tac­teren wij /
Ann De Win­ter, John Reels en Har­ry Hen­drickx (zie 3‑voci.be)
en/of Ine Smet
(spe­cial­iste in Franse Chan­sons).

Een greep uit het zeer grote reper­toire: Die Lustige Witwe, Tiger Rag, FrouFrou, Sum­mer­time, L’âme des poêtes, Blaze Away, La Vita è bel­la, La Bohème, Chi­anti lied, Wien – du Stadt mein­er Traume, Salome, Adieu mein klein­er Garde­of­fizier, An der schö­nen blauen Donau, Radet­zky mars… enz… enz.
Met andere woor­den: een pro­gram­ma om nooit te ver­geten!
U kri­jgt een “voors­maak­je” als je naar MEDIA surft.