"A La Rieu"

BOEKINGSMOGELIJKHEDEN ONDER DE NOEMERLES VIOLETTES

Les Vio­lettes (3x viool) + piano
 2x 45min. – geen eigen tech­ni­cus.

(Indi­en u wenst kan deze for­matie ook ambu­lant wor­den ingezet – maar dan met con­tra­bas of accordeon i.p.v. piano.)

Voor CC’s is echter het kwin­tet meer geschikt.
Les Vio­lettes – con­tra­bas – piano of accordeon
 2x 45/50min. – geen eigen tech­ni­cus.

BOEKINGSMOGELIJKHEDEN ONDER DE NOEMERMUSIQUETTE

a)    Light ver­sie :   8‑musici + 1‑solist(e) – 2x 50min

b)    Full Option : 12-musi­ci + 3 tot max 4 solis­ten — 2x 60min

In deze bei­de for­mules is één FOH-tech­ni­cus inge­cal­culeerd.
Alle for­mules zijn ex. gelu­id- & licht­ben­odigdhe­den vol­gens onze tech­nis­che fiche  en in com­bi­natie met de aan­wezige instal­latie.
Wij verzek­eren u een 100% gecon­troleerd en aan­ge­naam gelu­id­sniveau !